Một câu hỏi về đạo đức lập trình

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Đây là một số chuẩn mực về đạo đức trong lập trình từ tổ chức uy tín ACM:

Là một thành viên của ACM tôi sẽ

  • Đóng góp cho xã hội và sự hạnh phúc của nhân loại.
  • Tránh làm hại những người khác.
  • Trở nên thành thật và đáng tin cậy.
  • Công bằng và hành động mà không phân biệt đối xử.
  • Tôn trọng quyền sở hữu tài sản bao gồm cả quyền tác giả và bằng sáng chế.
  • Mang lại một sự tín nhiệm thích hợp cho tài sản trí tuệ.
  • Tôn trọng quyền riêng tư của những người khác.
  • Tôn trọng thông tin bí mật.
Lập trình viên nên tuân theo những chuẩn mực đạo đức trong nghề.Lập trình viên nên tuân theo những chuẩn mực đạo đức trong nghề.

Đọc tiếp >>