Khi bạn đọc hiểu code chính là lúc bạn đang rewriting code

Bài viết được dịch từ blog Coding Horror

Nếu bạn hỏi một nhà phát triển phần mềm rằng họ dành thời gian để làm công việc gì nhiều nhất, thì họ sẽ nói với bạn rằng họ dành phần lớn thời gian để viết code.

Tuy nhiên, nếu bạn thực sự quan sát công việc mà các nhà phát triển phần mềm dành thời gian của họ để làm, thì bạn sẽ nhận ra rằng họ dành phần lớn thời gian của họ để cố gắng hiểu code:

Phần lớn thời gian làm việc của một lập trình viên là dùng để đọc hiểu code.Phần lớn thời gian làm việc của một lập trình viên là dùng để đọc hiểu code.

Đọc tiếp >>